حمایت از گنج نما
 

دوگیتی را صلا از قرأت اوست

دوگیتی را صلا از قرأت اوست

مسلمان لایموت از رکعت اوست

ند اندکشتهٔ این عصربی سوز

قیامتها که درقد قامت اوست