حمایت از گنج نما
 

فرنگئین رزاقی بداند

فرنگئین رزاقی بداند

به این بخشد از دوامی ستاند

به شیطاننچنان روزی رساند

که یزدان اندرن حیران بماند