حمایت از گنج نما
 

بهشتی بهر پاکان حرم هست

بهشتی بهر پاکان حرم هست

بهشتی بهر ارباب همم هست

بگو هندی مسلمان را که خوش باش

بهشتی فی سبیل الله هم هست