حمایت از گنج نما
 

قلندر میل تقریری ندارد

قلندر میل تقریری ندارد

بجز این نکته اکسیری ندارد

از آن کشت خرابی حاصلی نیست

که آب از خون شبیری ندارد

        

بهشتی بهر پ... >