حمایت از گنج نما
 

ادامه

جملهٔ مردان ز خود فانی شدند

در بقای حق به حق باقی شدند

گرتو مرد راه عشقی راه رو

همچو مردان از دل آگاه رو

جملهٔ مردان ز خود بیرون شدند

در ره عشاق غرق خون شدند

جسم و جان و تن همه در باختند

تا کمال راه حق بشناختند

هستی خود را زره برداشتند

نیستی را اندرین ره داشتند

مال و ملک و آب و جاه این جهان

جمله را انداخته پیش خسان

زهد را و علم و قیل و قال را

وسوسه بوده همه این حال را

صورت خود را به کل کردن خراب

این جهان در پیش ایشان چون سراب

دیده را از غیر حق بردوختند

غیر حق را اندر این ره سوختند