حمایت از گنج نما
 

در مناجات شیخ بهلول و ختم کتاب

پادشاها ره نما این بنده را

این فقیر بی‌کس افکنده را

ای خدای انبیا و اولیاء

رحمت تو مصطفی و مرتضی

ای خدای انبیاء و مرسلین

ای خدا مؤمنین و مسلمین

ای خدای عاقلان و کاملان

ای خدای عاشقان و عارفان

ای خدای زاهدان و صوفیان

ای خدای غازیان و عالمان

ای خدای جمله پیدا ونهان

ذات تو بر تر ز فکر است و بیان

ای خدای وحش و حیوان و طیور

زندگی دادی تمامت را ز نور

ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست

هم توئی بی‌حد و غایت جز تو کیست

اولین و آخرینی یا کریم

ظاهرین و باطنینی یا عظیم

محو گردان ای خدا بهلول را

وارهان از خویشتن این گول را

رحمت للعالمینی بر همه

ختم گردان راه دین را بر همه