حمایت از گنج نما




 

وله ایضاً

گیرم که به تو لطف الهی آمد

در ملک تو ماه تا به ماهی آمد

در هر وطنی باغ و سرائی چکنی

می‌پنداری که باز خواهی آمد

< فی الموت

        

وله ایضاً >