حمایت از گنج نما
 

مرگ امیر

آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد

بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد

< سرخ رویی و ...

        

نرگس >