حمایت از گنج نما
 

نقش دوست

میانهٔ دل من صورت تو بیخ زده ست

چو مُهر کش نتوان باز کندن از دیوار