حمایت از گنج نما
 

شکفتن لاله و قدح

شکفت لاله ، تو زیغال بشکفان که همی

ز پیش لاله به کف بر نهاده به زیغال