حمایت از گنج نما
 

نوروز

نوروز و جهان چون بت نو آیین

از لاله ، همه کوه بسته آذین