حمایت از گنج نما
 

دستش از پرده برون آمد ...

دستش از پرده برون آمد چون عاج سپید

گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه

پشت دستش به مثل چون شکم قاقم نرم

چون دم قاقم کرده سرانگشت سیاه

< مخلوق پرست...

        

غزل >