حمایت از گنج نما
 

قطرهٔ باران

بر پیلگوش قطرهٔ باران نگاه کن

چون اشک چشم عاشق گریان همی شده

گویی که پرّ باز سپید است برگ او

منقار باز ، لؤلؤ ناسفته بر چده

< عبرت

        

مخلوق پرست... >