حمایت از گنج نما
 

تف و تاب

از بهر که بایدت بدین سان شبگیر

وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تاب ؟

        

بخشندگی ممدوح >