حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۹

تنی درست و هم قوت بادروزه فرد

که به ز منت و بیغار کوثر و تسنیم