حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۳

نان سیاه و خوردی بی چَربو

و آنگاه مَه به مَه بود این هر دو