حمایت از گنج‌نما
 

۴

ز هر در میروی مطلب مهیاست

عجب بابیست این باب محبت

ز غرقاب جهان آسوده گردی

اگر افتی به گرداب محبّت

< ۵

        

۳ >