حمایت از گنج‌نما
 

۵

محبت کرد آخر با منش رام

الهی من بقربان محبت

مگو دیگر محبت را اثر نیست

رضی جان تو و جان محبت

< ۶

        

۴ >