حمایت از گنج‌نما
 

۹

نمیگویم بگاه جلوه کردن

دلم چشم و لبش با غمزه‌اش برد

جهانی غمزه سر در جان من داد

نمیدانم کدامین عشو‌ه‌اش برد

< ۱۰

        

۸ >