حمایت از گنج‌نما
 

۱۱

دلم را برد زلف مشک رنگش

چه چاره تا برون آرم ز چنگش

ز دل شد نام من آلودهٔ ننگ

که نه دل باد و نه نام و ننگش

< ۱۲

        

۱۰ >