حمایت از گنج‌نما
 

۱۲

هم آغوش که شد یا رب که امشب

خجالت میتراود از نگاهش

ز بوی مشک من مدهوش گشتم

نهادم سر چو اندر خاک راهش

< ۱۳

        

۱۱ >