حمایت از گنج‌نما
 

۱۴

گر نسازی کرده‌های ما بحل

وای ما و وای جان و وای دل

دم مزن از دوری و خونم بریز

مرگ بسپاری به از زنده خجل

< ۱۵

        

۱۳ >