حمایت از گنج نما
 

۱۶

نه اشکم داشت تاثیری نه آهم

ز هر سو ناامیدی بسته راهم

فکنده بر سر آفاق سایه

چو چتر سنجری بخت سیاهم

< ۱۷

        

۱۵ >