حمایت از گنج‌نما
 

۱۹

چه افسون با من دیوانه کردی

که از هر آشنـــا بیگانه کردی

ز بوی مشک نتوان کوچه‌ها گشت

مگر زلف معنــــبر شـــانه کردی

< ۲۰

        

۱۸ >