حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴

آن نیمه ی نان که بینوایی یابد

وان جامه که کودک گدایی یابد

چون لذت فتحی ست که اقلیمی را

لشکر شکنی جهانگشایی یابد