حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶

هر ذره ی خاک من زبانی دارد

از گردش دهر دوستانی دارد

این کهنه ردای من نهان در هر چین

تاج و کله جهان ستانی دارد