حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۲۷

دل در غم عشق تو برومند بود

در پرتو دیدار تو خرسند بود

بگذاشته ام در کف و گویم هر روز

در شهر شما بهای دل چند بود