حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۲

چو از دل عشق رفت آزار آید

چو گل رفت از گلستان خار آید

نمی بینی که چون پنهان شود مهر

شب تاریک اندوه بار آید