حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۴

سر راه غریبان خار روید

ز کشت شان دل بیمار روید

به هر جایی که کارم تخم امید

به جای گل همه آزار روید