حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۷

آن منظر فیض صبحگاهی بنگر

انوار تجلی الهی بنگر

در وادی نقره فام گردون هر شب

آن قافله لایتنهای بنگر