حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱

باز آی، که از جان اثری نیست مرا

مدهوشم و از خود خبری نیست مرا

خواهم که به جانب تو پرواز کنم

اما چه کنم بال و پری نیست مرا

< رباعی شمارهٔ ۲