حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۵

با هر که نشینی و قدح نوش کنی

از رشک مرا خراب و مدهوش کنی

گفتی که چو می خورم تو را یاد کنم

ترسم که شوی مست و فراموش کنی

        

رباعی شمارهٔ ۳۴ >