حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۴

عالم چو سرابست و نماید سر آب

نقشی و خیالیست که بینند بخواب

در بحر محیط چشم ما را بنگر

کان آب حیات را نموده به حباب