حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۱

همه نیکند هیچ خود بد نیست

آنکه نیکو نباشد آن خود نیست

جز یکی نیست در همه عالم

صد مگو ای عزیز من صد نیست