حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۵

این هشت حرف نام آن شاه منست

آن شاه که او مظهر الله منست

مجموع دویست و سی و یک بشمارش

تا دریابی که نام دلخواه منست