حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۰

باران عنایتش به ما بارانست

باران چون نباردش به ما بار آن است

گوئی که منم یار تو ای سید من

آری آری وظیفهٔ یار آن است