حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۲

مخموری و میکده نجوئی حیف است

با ما سخن از ذوق نگوئی حیف است

میخانهٔ عاشقان سبیل است به ما

تو در طلب جام و سبوئی حیفست