حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۶

رب الارباب رب این مربوب است

وز حضرت احباب همه محبوب است

در صورت و معنیش نظر کن به تمام

تا دریابی که طالب و مطلوبست