حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۹

واصل به خودم عین وصالم اینست

بر حال خودم همیشه حالم این است

در آینهٔ ذات مثالی دارم

تمثال مثال بی مثالم این است