حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۰

در دیدهٔ ما هر دو جهان آینه است

جانان چو نماینده و جان آینه است

عینیست که باطنا نماینده بود

هر چند که ظاهرا نهان آینه است