حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۷۳

واصل به خودم عین وصالم این است

بر حال خودم همیشه حالم این است

در آینهٔ ذات مثالی دارم

تمثال جمال بی مثالم این است