حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۸۸

بی اسم کسی درک مسما نکند

نام ار نبود تمیز اشیا نکند

عقل از چه مصفا و مزکی باشد

ادراک اله جز به اسما نکند