حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۹۹

لطفش به کرم شهد و شهودم بخشید

وز وجود وجود خود وجودم بخشید

هر چیز که او دهد همه خیر بود

خیــری به تمام کرد و بودم بخشید