حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۱

نقشی و خیالیست که عالم خوانند

معنی سخن محققان می دانند

این طرفه که در حقیقت این نقش خیال

حقّند ولی خیال را می دانند