حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۲

توحید عوام عاقلان می دانند

توحید خواص عارفان می دانند

توحید و موحد موحد دریاب

خوش توحیدی موحدان می دانند