حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۳

رندان ز وجود وز عدم دم نزنند

از ملک حدوث وز قدم دم نزنند

باشند مدام همدم جام شراب

می می نوشند دم به دم دم نزنند