حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۳

بی اسم کسی درک مسما نکند

نام ار نبود تمیز اشیا نکند

عقل ار چه مصفی و مزکی باشد

ادراک اله جز به اسما نکند