حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۱

بی او ما را ظهور یارا نبود

بی آئینه تمثال هویدا نبود

پیوسته چو صورت و تجلی به همند

بی بودن ما ظهور او را نبود