حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۳

ممکن به خودیش بود و جودی نبود

گنجی که ز حق بود به پنهان نبود

گر زان که نه او گوش و زبانی بخشد

از خود ما را گفت و شنودی نبود