حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۶

آن یار فقیر این و آنش نبود

سرمایهٔ سود و هم زیانش نبود

در کتم عدم مست و خراب افتاده

او را خبر از نام و نشانش نبود